Phát động Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023