Thông báo về việc thu hồi văn bản ban hành sai quy chuẩn

0
40
blank

Ngày 30/12/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) nhận được thông tin có xuất hiện Văn bản như trên đang lưu hành.

Sau khi kiểm tra, Giám đốc Trung tâm CEDC nhận thấy: Ông Lê Khắc Thành, hiện nay đang là Phó giám đốc Trung tâm CEDC, Trưởng Ban Biên tập Quản trị Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN thuộc Trung tâm CEDC.

Tuy nhiên, nếu ông Lê Khắc Thành có ban hành Văn bản như trên là chưa đúng chức năng nhiệm vụ và chưa đúng quy chuẩn về ban hành văn bản.

Vì vậy, Giám đốc Trung tâm CEDC thông báo thu hồi văn bản mà ông Lê Khắc Thành đã ký ban hành như trên.

Thông báo này được gửi đến các lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm CEDC và gửi cho cơ quan chức năng để báo cáo.

Nơi nhận:                                                                

-Như trên;                                                                                               

-Lưu VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC                                               

Thạc sĩ, Nhà báo NGÔ VĂN HIỀN

blank