Thông báo về việc cấp Thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên

0
65
blank

Ngày 26/05/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký Thông báo số 86 TB/GĐTT về việc cấp Thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên. Nội dung Thông báo như sau:

Để thông nhất việc quản lý Thẻ công tác cấp cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên trong cùng một cơ quan chủ quản; và sau khi cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước phản ảnh, đề nghị chấn chỉnh việc cấp Thẻ công tác.

Nay Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) Thông báo về việc cấp Thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên; nội dung như sau:

1/ Kể từ ngày ban hành Thông báo này, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm CEDC không được cấp Thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên nữa. Những Thẻ công tác mà Lãnh đạo các đơn vị đã cấp cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên được sử dụng cho hết thời hạn ghi trên thẻ.

2/ Thẻ công tác cấp cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên theo mẫu thông nhất chung, do Giám đốc Trung tâm CEDC kiêm Trưởng Ban Nghiệp vụ Truyền thanh truyền hình ký cấp. Thẻ được làm chất liệu bằng nhựa có mã QR chống làm giả. Khi cấp Thẻ công tác Trung tâm CEDC thu một khoản lệ phí theo quy định chung.

3/ Thẻ công tác chỉ cấp cho những cán bộ, nhân viên đang làm việc trong cơ quan Trung tâm CEDC và trong các đơn vị thuộc Trung tâm CEDC; cấp cho những thành viên, cộng tác viên đã học xong chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn và được Giám đốc Trung tâm CEDC cấp Giấy chứng nhận.

4/ Thông báo về việc cấp Thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên này có hiệu lực thực hiện kế từ ngày 26/05/2022. Những văn bản ban hành trước đây liên quan đến việc cấp Thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên trước đây trái với Thông báo này đều bãi bỏ.

5/ Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm CEDC có trách nhiệm thực hiện Thông báo này. Kể từ ngày Thông báo này có hiệu lực, nếu Giám đốc Trung tâm CEDC phát hiện Lãnh đạo đơn vị nào vẫn tự ý cấp Thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên sẽ xử lý nghiêm.

TRUNG TÂM CEDC

blank