Thông báo mới nhất về việc cấp Thẻ công tác

0
55
blank

Ngày 01/6/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký Thông báo số 86B TB/GĐTT về việc cấp Thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 26/5/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) ký ban hành Thông báo số 86 TB/GĐTT, về việc cấp Thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên.

Nội dung Thông báo số 86 TB/GĐTT ngày 26/5/2022 ghi: “Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm CEDC không được cấp Thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên nữa. Những Thẻ công tác mà Lãnh đạo các đơn vị đã cấp cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên được sử dụng cho hết thời hạn ghi trên thẻ”.

Tuy nhiên, sau khi ban hành Thông báo số 86 TB/GĐTT ngày 26/5/2022 có một số điểm chưa sát với thực tế. Vì vậy, để bảo đảm việc quản lý tốt cũng như đúng quy định chung. Giám đốc Trung tâm CEDC chưa cho thực hiện Thông báo số 86 TB/GĐTT ngày 26/5/2022.

Như vậy, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm CEDC vẫn tiếp tục được cấp Thẻ công tác cho cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên theo mẫu Giám đốc Trung tâm CEDC đã gửi trước đây; và chỉ cấp Thẻ công tác cho những người đã học xong chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn và được Giám đốc Trung tâm CEDC cấp Giấy chứng nhận.

Khi cấp Thẻ công tác, Lãnh đạo các đơn vị được thu một khoản lệ phí nhưng không thấp hơn khoản lệ phí cấp Thẻ công tác của Ban Nghiệp vụ truyền thanh truyền hình mà Giám đốc Trung tâm CEDC đã quy định.

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CEDC

blank