THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022 (Thay thế Thông báo số: 02 KHTCSK/2022 ngày 22/9/2022)

Ngày 01/10/2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký ban hành THÔNG BÁO Số: 02B-KHTCSK-2022/GĐTT, VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022 (Thay thế Thông báo số: 02 KHTCSK/2022 ngày 22/9/2022). Nội dung THÔNG BÁO Số: 02B-KHTCSK-2022/GĐTT như sau:  Để thiết thực Chào … Đọc tiếp THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2022 (Thay thế Thông báo số: 02 KHTCSK/2022 ngày 22/9/2022)