THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2023

0
44
blank

Ngày 25/01/2023, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đã ký ban hành THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2023 số: 01-2023/KHHĐ-GĐTT.

Nội dung Thông báo số: 01-2023/KHHĐ-GĐTT như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, chức năng nhiệm vụ, yêu cầu phát triển của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC); và tình hình thực tế.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023 GỒM NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH NHƯ SAU:

I/ VỀ XUẤT BẢN ẤN PHẨM IN:

1/ Năm 2023 xuất bản 3 số ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY.

Số 1 phát hành vào tháng 6/2023 Chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). Số 2 phát hành vào tháng 11/2023 Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Số 3 phát hành vào tháng 1/2024 Chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024.

2/ Năm 2023 xuất bản 2 số ĐẶC SAN KINH DOANH VÀ THƯƠNG HIỆU.

Số 1 phát hành vào tháng 10/2023 Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Số 2 phát hành vào tháng 1/2024 Chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024.

3/ Năm 2023 xuất bản 2 số ĐẶC SAN GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT.

Số 1 phát hành vào tháng 11/2023 Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Số 2 phát hành vào tháng 1/2024 Chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024.

II/ VỀ CÁC KÊNH ĐIỆN TỬ, CÁC TRANG ĐIỆN TỬ:

1/ Giám đốc Trung tâm CEDC sẽ kết hợp với cơ quan chức năng rà soát thẩm định để củng cố chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của các Kênh điện tử và các Trang điện tử. Đặc biệt lưu ý đến Kênh điện tử, Trang điện tử hoạt động nhiều sai phạm.

2/ Tập trung đầu tư các Trang điện tử thương mại, các Trang điện tử tin tức hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

III/ VỀ ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC SỰ KIỆN & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:  

1/ Trong năm 2023, mở 10 lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông ngắn hạn, 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông nâng cao (ưu tiên dạy và học online).

2/ Trong năm 2023 tổ chức 2 sự kiện. Sự kiện 1 vào tháng 6/2023 Chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). Sự kiện 2 vào tháng 11/2023 Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Tổ chức 2 sự kiện nói trên sẽ có nội dung tặng quà học sinh vượt khó hiếu học. Trong năm 2023 hạn chế tổ chức đoàn đi tặng quà lẻ tẻ.

IV/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG QUÝ I/2023:

1/ Giám đốc Trung tâm CEDC tập trung xây dựng đề tài khoa học, hồ sơ xuất bản ấn phẩm in đăng ký với cơ quan chức năng để triển khai thực hiện.

2/ Ban Biên tập Quản trị Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN tập trung giải quyết hậu quả sai phạm đã được cơ quan chức năng kết luận để báo cáo Giám đốc Trung tâm CEDC xem xét có biện pháp củng cố tổ chức và hoạt động cho đăng bài trở lại.

3/ Lãnh đạo các đơn vị tập trung quản lý tổ chức và hoạt động của đơn vị mình phụ trách theo đúng thẩm quyền, đúng chức năng nhiệm vụ và đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2023 những đơn vị hoạt động không hiệu quả, Giám đốc Trung tâm CEDC sẽ xem xét việc giải thể hoặc sắp xếp lại.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC (đã ký tên đóng dấu): NGÔ VĂN HIỀN

TRÚC LINH BTV

blank