Ông Trần Khắc Kỳ thôi giữ các chức vụ

0
46
blank
Ông Trần Khắc Kỳ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC); Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm CEDC và nguyện vọng của ông Trần Khắc Kỳ.

Ngày 03/08/2022, Giám đốc Trung tâm CEDC đã ký Quyết định số 32 QĐ/TCNS-GĐTT, về việc cho ông Trần Khắc Kỳ thôi giữ chức vụ Trợ lý Giám đốc Trung tâm CEDC; Trưởng Ban Đối ngoại và Quan hệ quốc tế; Thư ký Tòa soạn 3 Đặc san Giáo dục Ngày nay, Kinh doanh & Thương hiệu, Giáo dục & Pháp luật thuộc Trung tâm CEDC.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

BTV ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY

 

blank